ทำไมกรมสรรพากรต้องมีประกาศ ยกเว้นภาษี ช่องโหว่การจัดเก็บภาษีมีจริงหรือ ?

ยกเว้นภาษี

รู้ทัน…ช่องโหว่ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษี เงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ซึ่งสร้างข้อกังขากับสังคมว่าประกาศฉบับนี้มีลับลมคมใน หวังเอื้อประโยชน์ให้กับ ‘คนรวย’ ที่มีที่ดิน เพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในปี 2561

ทำไมกรมสรรพากรต้องมีประกาศ ยกเว้นภาษี

ที่มาของประกาศกรมสรรพากรฉบับนี้ หากไล่เรียงไปถึงต้นเรื่องก็มาจากแนวคิดของกระทรวงการคลังที่ต้องการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมากขึ้น เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านทอง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7,000 กว่ารายทั่วประเทศ แต่มีเพียง 100 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งทางกระทรวงการคลังต้องการจูงใจให้บุคคลเหล่านี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลมากขึ้นนั่นเอง โดยสามารถนำทรัพย์สินซึ่งไม่เฉพาะที่ดินเท่านั้นมาตีเป็นหุ้น หรือโอนเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ต้องเสียภาษีทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเพื่อทำการค้าของบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งหากกู้ธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่านิติบุคคลมาก คือ 35% ในขณะที่นิติบุคคลที่เป็น SMEs มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0%, 15% และ 20% ซึ่งให้ความประหยัดอย่างถูกกฎหมายในการทำธุรกิจ

ใช้ประกาศ 2 ฉบับ เอื้อจดทะเบียนนิติบุคคล

ไม่เพียงแต่กรมสรรพากรจะออกประกาศ ยกเว้นภาษี สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยออกประกาศจูงใจในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยแต่ละประกาศมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประกาศอธิดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% และอากรแสตมป์ 0.5% โดยมีสาระสำคัญดังนี้
– ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามราคาตลาดจากบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
– บุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน
ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ www.rd.go.th
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.01% จาก 2% สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ช่องโหว่การจัดเก็บภาษีมีจริงหรือไม่

แม้ว่าประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะกำหนดชัดเจนว่า จะ ยกเว้นภาษี ให้กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่เท่านั้น รวมทั้งทรัพย์สินต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ได้โอนมาจากนิติบุคคลหรือบริษัทอื่น ดังนั้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนนิติบุคคลอยู่แล้วจึงไม่ได้รับประโยชน์จากประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้

แต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากบุคคลธรรมดาที่มีที่ดินมูลค่าสูงหลายแปลง ที่ยังไม่มีแผนขายต่อหรือพัฒนาที่ดินในรูปแบบใด ต้องการจะเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในปี 2561 (เริ่มเก็บภาษีจริงปี 2562) ก็สามารถทำได้โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยนำเอาที่ดินเหล่านี้แปลงเป็นหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องเสียภาษีหลายรายการ ‘อย่างถูกต้อง’ รวมทั้งการนำที่ดินมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมราคาที่ดิน 50 ล้านบาท หากในอนาคตที่ดินราคาสูงขึ้นถึง 100 ล้านบาท แล้วนำที่ดินดังกล่าวไปขาย จะเสียภาษีจากราคา 50 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ได้คิดจากราคาขาย 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ประกาศฉบับดังกล่าวยังมีส่วนคำอธิบายแนบท้ายประกาศที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลธรรมดาที่จะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลนั้นจะต้องมีการทำธุรกิจต่อเนื่องจากเดิมมาอยู่แล้ว ไม่ใช่ก่อตั้งนิติบุคคลใหม่ได้ทันที เพื่อป้องกันผู้มีฐานะที่ต้องการโอนถ่ายที่ดินส่วนตัวไปใส่ในนิติบุคคลที่ตั้งใหม่ โดยกำหนดกรอบรายได้ต่อปีของแต่ละธุรกิจชัดเจน ซึ่งทางกรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้ว การตีความว่าประกาศฉบับนี้เป็นการเอื้อต่อคนรวยจึงเป็นการความเข้าใจที่ผิด

นอกจากนี้ยังได้วางกรอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินโดยให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด จากเดิมที่ใช้ราคาประเมินซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรม และการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องมากขึ้น

แม้จะเป็นการสร้างโอกาสให้บุคคลธรรมดา เปลี่ยนรูปเป็นนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น แต่ข้อสังเกตข้างต้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว จะมีใครนำประกาศฉบับนี้ไปเล่นแร่แปรธาตุเอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากน้อยแค่ไหน

Ref: Propertytoday
info: ddproperty

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ ” Simple As Shooting ” ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply

google.com, pub-3971270105326760, RESELLER, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-5447977955255967, RESELLER, f08c47fec0942fa0